มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
30 กันยายน 65 11.8527 488,064,700 5,784,916,082.85
30 มิถุนายน 65 11.8987 488,064,700 5,807,368,716.40
31 มีนาคม 65 11.9155 488,064,700 5,815,572,792.41
31 ธันวาคม 64 11.7936 488,064,700 5,756,077,248.36
30 กันยายน 64 11.6536 488,064,700 5,687,718,073.90
30 มิถุนายน 64 11.9441 488,064,700 5,829,512,358.16
31 มีนาคม 64 11.9869 488,064,700 5,850,420,803.73
31 ธันวาคม 63 11.9489 488,064,700 5,831,842,299.29
30 กันยายน 63 12.0987 488,064,700 5,904,959,171.36
30 มิถุนายน 63 11.8913 488,064,700 5,803,766,797.33
31 มีนาคม 63 12.1869 488,064,700 5,948,015,817.41
29 กุมภาพันธ์ 63 12.1562 488,064,700 5,933,054,906.37
31 มกราคม 63 12.2082 488,064,700 5,958,393,149.09
31 ธันวาคม 62 12.0994 488,064,700 5,905,288,272.99
30 พฤศจิกายน 62 12.2146 488,064,700 5,961,546,261.66
31 ตุลาคม 62 12.1052 488,064,700 5,908,149,607.31
30 กันยายน 62 12.1762 488,064,700 5,942,772,034.36
31 สิงหาคม 62 12.0708 488,064,700 5,891,329,208.35
31 กรกฎาคม 62 11.9212 488,064,700 5,818,341,894.73
30 มิถุนายน 62 11.9732 488,064,700 5,843,712,561.66
31 พฤษภาคม 62 12.0180 488,064,700 5,865,586,795.22
30 เมษายน 62 11.9184 488,064,700 5,816,969,166.26
31 มีนาคม 62 11.8211 488,064,700 5,769,466,585.48
28 กุมภาพันธ์ 62 11.8647 488,064,700 5,790,741,927.77