ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลการดำเนินงานของกองทรัสต์สำหรับปี 2560

ไตรมาส
1/2560
2/2560
3/2560
4/2560
อัตราการเช่าเฉลี่ย (%)
99.3%
99.1%
99.7%
98.8%
รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการ (พันบาท)
293,015
309,519
307,709
307,494

 

ผลการดำเนินงานของกองทรัสต์สำหรับปี 2561

ไตรมาส
1/2561
2/2561
3/2561
4/2561
อัตราการเช่าเฉลี่ย (%)
99.4%
99.0%
99.1%
98.9%
รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการ (พันบาท)
310,212
322,698
336,608
327,286


ผลการดำเนินงานของกองทรัสต์สำหรับปี 2562

ไตรมาส
1/2562
2/2562
3/2562
4/2562
อัตราการเช่าเฉลี่ย (%)
97.8%
98.8%
95.2%
99.2%
รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการ (พันบาท)
326,147
334,206
332,175
327,766


ผลการดำเนินงานของกองทรัสต์สำหรับปี 2563

ไตรมาส
1/2563
2/2563
3/2563
4/2563
อัตราการเช่าเฉลี่ย (%)
98.9%
96.0%
94.8%94.9%
รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการ (พันบาท)
261,839
103,628141,550161,350


ผลการดำเนินงานของกองทรัสต์สำหรับปี 2564

ไตรมาส1/25642/2564
3/2564
4/2564
อ้ตราการเช่าเฉลี่ย (%)93.6%94.0%86.0%94.2%
รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการ(พันบาท)128,49078,48952,346122,664


ผลการดำเนินงานของกองทรัสต์สำหรับปี 2565

ไตรมาส
1/2565
2/2565
3/2565
4/2565
อ้ตราการเช่าเฉลี่ย (%)
94.1%94.42%
97.37%
97.33%
รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการ(พันบาท)
138,782177,677
220,638
271,551


ผลการดำเนินงานของกองทรัสต์สำหรับปี 2566

ไตรมาส
1/2566
2/2566
3/2566


อ้ตราการเช่าเฉลี่ย (%)
95.66%
96.77%
98.76%


รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการ(พันบาท)
283,347
308,390
324,829

ข้อมูลการหมดอายุของสัญญาเช่า ณ ไตรมาส 3 ปี 2566


โครงสร้างผู้เช่า ณ ไตรมาส 3 ปี 2566


*** หมายเหตุ: สัดส่วนพื้นที่ไม่รวมลานโปรโมชั่นและพื้นที่โซนศูนย์อาหาร

ที่มา : L&H Retail Management