ประวัติกองทรัสต์

2560

24 เมษายน 2560

ประชุมผู้ถือหน่วยสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2560

2559

19 เมษายน 2559

ประชุมผู้ถือหน่วยสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2559

2558

10 เมษายน 2558

ประชุมผู้ถือหน่วยสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2558

2557

26 ธันวาคม 2557

เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

22 ธันวาคม 2557

วันที่กองทรัสต์จัดตั้ง

11 ธันวาคม 2557
ถึง 16 ธันวาคม 2557

ระยะเวลาจองซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก