หนังสือเชิญประชุม
14 พ.ค. 67

ขอเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2567

09 เม.ย. 67

ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ประจำปี 2566 /Two-way communication

05 เม.ย. 66

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

05 เม.ย. 65

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

09 เม.ย. 64

หนังสือแจ้งผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ประจำปี 2563 แทนการจัดประชุมประจำปีของผู้ถือหน่วยทรัสต์

23 เม.ย. 63

หนังสือแจ้งผลการดำเนินงานของกองทุนทรัสต์ประจำปี 2562 แทนการจัดประชุมประจำปีของผู้ถือหน่วยทรัสต์

02 เม.ย. 62

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562

14 ก.ย. 61

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561

09 เม.ย. 61

เชิญประชุมสามัญประจำปี 2561 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

05 เม.ย. 60

วาระการประชุมและเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

29 มี.ค. 59

วาระการประชุมและเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

25 มี.ค. 58

วาระการประชุมและเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558