ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท แอลแอนด์เอช รีเทลแมเนจเมนท์ จำกัด 

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง:
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์  :
02 343 8899
โทรสาร:
02 343 8890
ทุนจดทะเบียน:
100,000 บาท
ทุนชำระแล้ว:
100,000 บาท

คุณสมบัติและประสบการณ์ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 

ในปัจจุบัน ไม่มีอสังหาริมทรัพย์อื่นภายใต้การจัดการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ มีประสบการณ์ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ คือ โครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 จนถึงปัจจุบัน