ภาพรวมการลงทุน
ชื่อกองทรัสต์(ไทย)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์
ชื่อกองทรัสต์(อังกฤษ)
LH Shopping Centers Leasehold Real Estate Investment Trust
ชื่อย่อ
LHSC
ประเภทโครงการ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)
นโยบายการลงทุน
(1) กองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ของโครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 จากบริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นระยะเวลาประมาณ 26 ปี โดยสิทธิการเช่าดังกล่าวจะหมดอายุลงในวันที่ 31 สิงหาคม 2583 โดยมีพื้นที่รวมประมาณ 97,905 ตารางเมตร ประกอบด้วยสิทธิการเช่าอาคารสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่จอดรถและส่วนควบของอาคารสิ่งปลูกสร้างที่เป็นงานระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับกิจการศูนย์การค้า รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับศูนย์การค้า และกรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ตกแต่งที่ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรา รวมทั้งอุปกรณ์อื่นใดที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรืออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการโครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 รวมถึงสิทธิใดๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินดังกล่าว และกองทรัสต์จะได้รับสิทธิในการใช้พื้นที่ส่วนเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครบริเวณรถไฟฟ้า BTS สถานีอโศก และรวมถึงพื้นที่ใช้ร่วมกันกับโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินัล 21
(2) กองทรัสต์จะนำเงินที่ได้มาจากการระดมทุน และเงินกู้ยืมระยะยาว มาใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินหลัก ทั้งนี้ การกู้ยืมเงินจะช่วยให้กองทรัสต์มีโครงสร้างการบริหารเงินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีต้นทุนในการลงทุนต่ำลงเมื่อเทียบกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์เต็มมูลค่าการลงทุน ส่งผลให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ดีขึ้น ทั้งนี้ ผู้ก่อตั้ง ทรัสต์ได้คำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทรัสต์ด้วย
เหมาะสำหรับนักลงทุน
ที่มีเงินลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว เนื่องจากทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) เป็นกองทรัสต์ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีรายได้ประจำในรูปของค่าเช่า กองทรัสต์นี้จึงเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรายได้ประจำที่ขึ้นอยู่กับสภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปของผลประโยชน์จากรายได้ที่เกิดจากการดำเนินการของอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกำไรที่อาจได้รับจากการขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่กองทรัสต์จัดตั้ง
22 ธันวาคม 2557
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
26 ธันวาคม 2557 (เริ่มทำการซื้อขาย วันที่ 26 ธันวาคม 2557)
มูลค่าหน่วยทรัสต์จดทะเบียน
4,978,259,940 บาท
จำนวนหน่วยลงทุน
488,064,700 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
10.20 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการจองซื้อ
1,000 หน่วย และเพิ่มขึ้นทีละจำนวน 100 หน่วย
นโยบายการจ่ายผลประโยชน์
(1) ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยจะจ่ายไม่น้อยกว่าปีละสองครั้ง อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทรัสต์อาจมีการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนพิเศษเกินกว่าการจ่ายประโยชน์ตอบแทนปีละสองครั้งดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ตามที่ผู้จัดการกองทรัสต์มีความเห็นว่ามีความจำเป็นและสมควร และจะจ่ายภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีหรือรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนั้น แล้วแต่กรณี
- กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงกำไรสุทธิที่อ้างอิงสถานะเงินสดของกองทรัสต์ โดยเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- ในกรณีที่กองทรัสต์มีกำไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด ผู้จัดการกองทรัสต์อาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์จากกำไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้
- ในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดการกองทรัสต์จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์
(2) ในกรณีที่กองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
อายุโครงการ
ไม่กำหนดอายุกองทรัสต์
รายละเอียดทรัพย์สินที่ลงทุน
โครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 88 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บนถนนสุขุมวิทติดกับสุขุมวิท ซอย 19 ใกล้สี่แยกอโศก โดยโครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ได้รับการตกแต่งและออกแบบด้วยการจำลองถนนของเมืองต่างๆ เช่น โรม ปารีส และโตเกียว โครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 สามารถสนองความต้องการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นร้านค้าแฟชั่นทั้งต่างประเทศและในประเทศ ภัตตาคารและศูนย์อาหาร โรงภาพยนตร์และร้านค้าในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ โครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ยังเชื่อมต่อกับโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินัล 21
โครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ประกอบด้วย อาคารศูนย์การค้าสูง 8 ชั้นและมีชั้นใต้ดิน 2 ชั้น รวมถึงพื้นที่ที่จอดรถภายในอาคาร ตั้งอยู่บนที่ดินประมาณ 9 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา ซึ่งสร้างแล้วเสร็จและเริ่มเปิดดำเนินงานเมื่อเดือนตุลาคม 2554 โดยมีพื้นที่รวมประมาณ 97,905 ตารางเมตร
ผู้จัดการกองทรัสต์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
บริษัท / ราคาประเมินค่าทรัพย์สิน ตอนลงทุนครั้งแรก
มูลค่าที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน
มูลค่าประเมินทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั้งนี้โดยวิธีรายได้
มูลค่าประเมินทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั้งนี้โดยวิธีต้นทุนทดแทนใหม่
บริษัทประเมิน ค่าทรัพย์สิน
วันที่ประเมินมูลค่า

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยทรัสต์

ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
เรียกเก็บตามที่ได้เกิดขึ้นจริง โดยตัดจ่ายจากจำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชีนั้นๆ ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินกำหนด
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์
ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยทรัสต์กำหนด
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยทรัสต์
ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยทรัสต์กำหนด
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้งการจำนำหน่วยทรัสต์กับนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ตามอัตราที่บริษัท และ/หรือ นายทะเบียนหน่วยทรัสต์กำหนด
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ขอให้บริษัทหรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน


ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์
เพดาน(ร้อยละของ NAV)(2)
อัตรา
อัตราส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(3)ไม่เกินร้อยละ 20
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์
ไม่เกินร้อยละ 2.0 ของ NAV ต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 2.0 ของ NAV ต่อปี
ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของ Adjusted NAV(1) ต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของ Adjusted NAV(1) ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของ NAV ต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของ NAV ต่อปี
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน
ไม่เกินร้อยละ 3.0 ของ NAV
ภายหลังการทำธุรกรรมในแต่ละครั้ง หรือ NAV ต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 3.0 ของจำนวนเงินที่ระดมทุนได้
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์
ไม่เกินร้อยละ 3.0 ของ NAV
ภายหลังการทำธุรกรรมในแต่ละครั้ง
ไม่เกินร้อยละ 3.0 ของมูลค่าที่จัดจำหน่าย
 
 
 
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์


1.ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่าในนามของกองทรัสต์
รวมไม่เกินร้อยละ 2.0 ของ NAV ต่อปี หรือ NAV ภายหลังการทำธุรกรรมแต่ละครั้ง
ไม่เกินร้อยละ 3.0 ของรายได้ค่าเช่าสุทธิของทรัพย์สินหลัก
2.ค่าคอมมิชชั่น
   2.1ผู้เช่าพื้นที่รายเดิมต่อสัญญา
   2.2ผู้เช่าพื้นที่รายใหม่ทำสัญญา
       (1)อายุสัญญาเช่าไม่ถึง 1 ปี
       (2)อายุสัญญาเช่าตั้งแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี
       (3)อายุสัญญามากกว่า 3 ปี
   2.3 ผู้เช่าพื้นที่ส่งเสริมการขาย


  ไม่เกิน 0.5 เดือน
 
  ไม่เกิน 1.0 เดือน (คำนวณตามสัดส่วนระยะเวลาเช่าจริง)
  ไม่เกิน 1.0 เดือน
  ไม่เกิน 1.5 เดือน
  ไม่เกินร้อยละ 20 ของรายได้ค่าบริการพื้นที่
3. ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์
 
ในแต่ละครั้ง ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของทรัพย์สินหลัก(4)
4. ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจ
ในการบริหาร
 
ไม่เกินร้อยละ 3.0 ของรายได้ค่าเช่าสุทธิของทรัพย์สินหลัก
5. ค่าธรรมเนียมการซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์
 
ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่จะลงทุนเพิ่มและไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่จะขาย
6. ค่าธรรมเนียมในการคุมงานการซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุง และ/หรือ พัฒนาทรัพย์สินหลัก
 
ไม่เกินร้อยละ 2.0 ของมูลค่าการซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงหรือพัฒนาทรัพย์สินหลัก
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของ NAV ต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของ NAV ต่อปี
 
 
 
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทรัสต์
 
 
1. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา
ไม่เกินร้อยละ 3.0 ของ NAV ต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 3.0 ของ NAV ต่อปี
2. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาเพิ่มเติม กรณีที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือเปลี่ยนมือของอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละครั้ง
ไม่เกินร้อยละ 5.0 ของ NAV ภายหลังการทำธุรกรรมในแต่ละครั้ง
ไม่เกินร้อยละ 5.0 ของมูลค่าการซื้อ ขาย โอน หรือเปลี่ยนมือของอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละครั้ง
 
 
 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมไม่เกินร้อยละ 18.0 ของ NAV ต่อปี