ข่าวประชาสัมพันธ์
21 พ.ย. 66

SET AWARDS 2023 : LHSC Best REIT Performance Awards

23 ธ.ค. 65

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระและคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์

14 ม.ค. 65

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระและคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์

06 พ.ย. 63

ก.ล.ต. แจ้งค่าธรรมเนียมซื้อขายหุ้น หัก ลดหย่อนภาษีเงินได้ฯ ตามโครงการช้อปดีมีคืน

17 ส.ค. 63

Bangkok Retail Market Update

18 พ.ค. 63

แจ้งเปิดให้บริการ ศูนย์การค้า เทอร์มินอล 21 อโศก

อ้างถึง ประกาศตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 7(่ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563) มีมติเห็นชอบให้ศูนย์การค้าเปิดบริการได้จนถึง 20.00น.
21 มี.ค. 63

ศูนย์การค้า เทอร์มินอล 21 อโศก ปิดบริการชั่วคราว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19

อ้างถึงประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 อโศก จะปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามเอกสารแนบ
11 ก.พ. 63

ชี้แจงกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงที่ Terminal21 โคราช

31 ม.ค. 63

การเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2563

28 ธ.ค. 61

การเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2562

08 พ.ค. 60

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2560

24 เม.ย. 60

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2560

17 เม.ย. 60

การนำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2560 ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท

05 เม.ย. 60

วาระการประชุมและเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2560

09 พ.ค. 59

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2559 กอง LHSC

29 มี.ค. 59

วาระการประชุมและเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2559

30 เม.ย. 58

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2558 กอง LHSC

16 เม.ย. 58

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2558

25 มี.ค. 58

วาระการประชุมและเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 กอง LHSC