คณะกรรมการบริษัท
ชื่อตำแหน่ง
นายรัตน์ พานิชพันธ์ประธานกรรมการ
นายอดุลย์ วินัยแพทย์กรรมการ
นางสุวรรณา พุทธประสาทกรรมการ
นางศศิธร พงศธร
กรรมการ
นางสาวจุฑามาศ สมบุณยะวิโรจน์
กรรมการ
นางระวีวรรณ วัธนานุกิจ
กรรมการ
นางจันทนา กาญจนาคม
กรรมการ
นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์
กรรมการ