ข้อมูลกองทรัสต์
ผู้จัดการกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
เลขที่ 11 อาคารคิว.เฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-286-3484 , 02-679-2155
โทรสาร : 02-286-3585 , 02-679-2150
Email : property@lhfund.co.th

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
เลขที่ 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 7-8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-949-1500
โทรสาร : 02-949-1501

ผู้บริหารอสังหาริมทรัย์
บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทลแมเนจเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-343-8899
โทรสาร : 02-343-8890

นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-009-9000
โทรสาร : 02-009-9991
Website : http://www.set.or.th/tsd
E-mail : SETContactCenter@set.or.th

ผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-264-0777
โทรสาร : 02-264-0789-90