ทรัสตี

ข้อมูลทั่วไป บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:ชั้น 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์  :02 949 1500
โทรสาร:02 949 1501
Website:http://www.scbam.com/
ทุนจดทะเบียน:200,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว:100,000,000 บาท