รายงานการประชุม
09 พ.ค. 66

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

11 พ.ค. 65

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

21 พ.ค. 64

รายงานผลการดำเนินงานแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2564

26 พ.ค. 63

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2563

13 พ.ค. 62

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562

12 ต.ค. 61

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561

11 พ.ค. 61

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561

08 พ.ค. 60

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2560

29 เม.ย. 59

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2559

10 เม.ย. 58

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2558