ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
15 พ.ค. 67

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

15 พ.ค. 67

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

14 พ.ค. 67

แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1/2567 บนเว็บไซต์ของกองทรัสต์

13 พ.ค. 67

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

13 พ.ค. 67

รายละเอียดทรัพย์สิน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

08 พ.ค. 67

สรุปประเด็นคำถามและคำตอบจากการสื่อสารสองทาง (Two - way communication) ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

24 เม.ย. 67

แจ้งมติคณะกรรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของผู้จัดการกองทรัสต์เกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมการกู

09 เม.ย. 67

แจ้งการเผยแพร่เอกสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ (LHSC)

26 มี.ค. 67

แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนครั้งที่ 2/2567 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

14 มี.ค. 67

แจ้งกำหนดการจัดการสื่อสารสองทาง (Two-way communication) ในรูปแบบการส่งรายงานการดำเนินงาน ประจำปี 256

28 ก.พ. 67

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

28 ก.พ. 67

งบการเงินรายปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)

28 ก.พ. 67

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

28 ก.พ. 67

แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนครั้งที่ 1/2567 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

13 ก.พ. 67

รายละเอียดทรัพย์สิน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

13 ก.พ. 67

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

30 ม.ค. 67

แจ้งมติคณะกรรมการการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 19/2566 เรื่องรายการเกี่ยวโยงกัน การเข้าทำสัญญาให้

10 ม.ค. 67

แจ้งมติคณะกรรมการการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 19/2566 เรื่องรายการเกี่ยวโยงกัน ของทรัสต์เพื่อการ

01 ธ.ค. 66

แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนครั้งที่ 6/2566 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

13 พ.ย. 66

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

13 พ.ย. 66

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

13 พ.ย. 66

งบการเงินไตรมาส 3/2566 LHSC

13 พ.ย. 66

รายละเอียดทรัพย์สิน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

06 พ.ย. 66

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

31 ต.ค. 66

แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนครั้งที่ 5/2566 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

10 ส.ค. 66

รายละเอียดทรัพย์สิน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

10 ส.ค. 66

แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนครั้งที่ 4/2566 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

10 ส.ค. 66

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

10 ส.ค. 66

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)

10 ส.ค. 66

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)

10 ส.ค. 66

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

26 มิ.ย. 66

แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนครั้งที่ 3/2566 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

15 พ.ค. 66

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)

15 พ.ค. 66

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไข)

15 พ.ค. 66

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

12 พ.ค. 66

รายละเอียดทรัพย์สิน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

12 พ.ค. 66

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

09 พ.ค. 66

การนำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขึ้นเว็บไซต์ข

25 เม.ย. 66

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

05 เม.ย. 66

แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของกองทรัสต์

30 มี.ค. 66

แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนครั้งที่ 2/2566 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

16 มี.ค. 66

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ )

27 ก.พ. 66

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

27 ก.พ. 66

งบการเงินรายปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)

27 ก.พ. 66

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

24 ก.พ. 66

แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนครั้งที่ 1/2566 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

13 ก.พ. 66

รายละเอียดทรัพย์สิน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

23 ธ.ค. 65

การเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์/กองทุน ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2566

09 ธ.ค. 65

แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนครั้งที่ 5/2565 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

11 พ.ย. 65

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)

11 พ.ย. 65

รายละเอียดทรัพย์สิน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

11 พ.ย. 65

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

11 พ.ย. 65

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

27 ต.ค. 65

แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนครั้งที่ 4/2565 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

26 ส.ค. 65

แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนครั้งที่ 3/2565 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

11 ส.ค. 65

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)

11 ส.ค. 65

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

11 ส.ค. 65

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)

11 ส.ค. 65

รายละเอียดทรัพย์สิน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

22 มิ.ย. 65

แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนครั้งที่ 2/2565 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

18 พ.ค. 65

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไข)

17 พ.ค. 65

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

17 พ.ค. 65

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

17 พ.ค. 65

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)

13 พ.ค. 65

รายละเอียดทรัพย์สิน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

11 พ.ค. 65

การนำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ขึ้นเว็บไ

28 เม.ย. 65

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

21 เม.ย. 65

แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนครั้งที่ 1/2565 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน (แก้ไขวันปิดสม

12 เม.ย. 65

แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนครั้งที่ 1/2565 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

05 เม.ย. 65

การนำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565 ขึ้นเว็บไซต์ของกองทรัสต์

24 มี.ค. 65

การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติ

28 ก.พ. 65

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

28 ก.พ. 65

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

28 ก.พ. 65

งบการเงินรายปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)

14 ก.พ. 65

รายละเอียดทรัพย์สิน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

14 ม.ค. 65

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระและคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์

23 ธ.ค. 64

การเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์/กองทุน ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2565

12 พ.ย. 64

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)

12 พ.ย. 64

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

12 พ.ย. 64

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

13 ส.ค. 64

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

13 ส.ค. 64

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)

13 ส.ค. 64

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)

13 ส.ค. 64

รายละเอียดทรัพย์สิน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

23 ก.ค. 64

การดำเนินการของกองทรัสต์ LHSC เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

24 มิ.ย. 64

แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนครั้งที่ 3/2564 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

24 พ.ค. 64

การเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานและสรุปประเด็นคำถามและคำตอบจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยทร

21 พ.ค. 64

การนำสรุปรายงานผลการดำเนินงานแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2564 ขึ้นเว็บไซต์ของกองทร

14 พ.ค. 64

รายละเอียดทรัพย์สิน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

14 พ.ค. 64

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

14 พ.ค. 64

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)

14 พ.ค. 64

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

26 เม.ย. 64

การนำหนังสือแจ้งผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ประจำปี 2563 แทนการจัดประชุมประจำปีของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ขึ

20 เม.ย. 64

แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนครั้งที่ 2/2564 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

05 เม.ย. 64

การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564 (แก้ไขวันเข้าถึงข้อมูลเอกสาร)

26 มี.ค. 64

การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติด

25 ก.พ. 64

งบการเงินรายปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)

25 ก.พ. 64

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

25 ก.พ. 64

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

25 ก.พ. 64

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) (แก้ไข)

23 ก.พ. 64

แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนครั้งที่ 1/2564 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

11 ก.พ. 64

รายละเอียดทรัพย์สิน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

02 ก.พ. 64

แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดขอ

28 ธ.ค. 63

การเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์/กองทุน ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2564

08 ธ.ค. 63

แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนครั้งที่ 4/2563 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

13 พ.ย. 63

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

13 พ.ย. 63

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

13 พ.ย. 63

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)

13 พ.ย. 63

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

06 ต.ค. 63

แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนครั้งที่ 3/2563 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

14 ก.ย. 63

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)

24 ส.ค. 63

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563(แก้ไข)

14 ส.ค. 63

รายละเอียดทรัพย์สินทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

14 ส.ค. 63

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

14 ส.ค. 63

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)

14 ส.ค. 63

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

27 พ.ค. 63

แจ้งการเปลี่ยนแปลงการเปิดเผยข้อมูลทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง

26 พ.ค. 63

การนำสรุปรายงานผลการดำเนินงานแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2563 ขึ้นเว็บไซต์ของกองทร

18 พ.ค. 63

แจ้งเปิดให้บริการค้าศูนย์การค้าเทอมินอล 21อโศก

15 พ.ค. 63

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

15 พ.ค. 63

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)

15 พ.ค. 63

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

15 พ.ค. 63

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไข)

30 เม.ย. 63

แจ้งการเปิดเผยข้อมูลจากผลกระทบของสถานการณ์ โควิด -19 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย

24 เม.ย. 63

การนำหนังสือแจ้งผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ประจำปี 2562 แทนการจัดประชุมประจำปีของผู้ถือ หน่วยทรัสต์ ข

09 เม.ย. 63

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2/2563 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

30 มี.ค. 63

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

30 มี.ค. 63

การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของโรคต

27 มี.ค. 63

การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของโรคต

02 มี.ค. 63

ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562

02 มี.ค. 63

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

02 มี.ค. 63

งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)

28 ก.พ. 63

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

13 ก.พ. 63

แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนครั้งที่ 1/2563 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

13 ก.พ. 63

รายละเอียดทรัพย์สิน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

11 ก.พ. 63

ชี้แจงเหตุการณ์ความรุนแรงที่ Terminal21 โคราช

31 ม.ค. 63

การเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2563

30 ม.ค. 63

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

30 ธ.ค. 62

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

02 ธ.ค. 62

แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนครั้งที่ 6/2562 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

29 พ.ย. 62

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

15 พ.ย. 62

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (แก้ไข)

14 พ.ย. 62

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

14 พ.ย. 62

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)

29 ต.ค. 62

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

29 ต.ค. 62

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ( เพิ่มเติม )

08 ต.ค. 62

แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนครั้งที่ 5/2562 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

30 ก.ย. 62

รายงาน NAV_LHSC 31 สิงหาคม 2562

30 ส.ค. 62

รายงาน NAV_LHSC 31 กรกฎาคม 2562

14 ส.ค. 62

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)

14 ส.ค. 62

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)

09 ส.ค. 62

รายละเอียดทรัพย์สิน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

31 ก.ค. 62

รายงาน NAV_LHSC 30 มิถุนายน 2562

22 ก.ค. 62

แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนครั้งที่ 4/2562 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

28 มิ.ย. 62

รายงาน NAV_LHSC 31 พฤษภาคม 2562

05 มิ.ย. 62

แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนครั้งที่ 3/2562 (แก้ไข PDF)

04 มิ.ย. 62

แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนครั้งที่ 3/2562

30 พ.ค. 62

รายงาน NAV_LHSC 30 เมษายน 2562

15 พ.ค. 62

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)

15 พ.ค. 62

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)

13 พ.ค. 62

การนำรายงานการประชุม AGM/2562 ขึ้นเว็บไซต์ของกองทรัสต์

30 เม.ย. 62

รายงาน NAV_LHSC 31 มีนาคม 2562

29 เม.ย. 62

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562

02 เม.ย. 62

การนำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562 ขึ้นเว็บไซต์

29 มี.ค. 62

รายงาน NAV_LHSC 28 กุมภาพันธ์ 2562

27 มี.ค. 62

แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนครั้งที่ 2/2562

14 มี.ค. 62

แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562

28 ก.พ. 62

งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)

28 ก.พ. 62

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561_LHSC

28 ก.พ. 62

รายงาน NAV_LHSC 31 มกราคม 2562

28 ก.พ. 62

12 ก.พ. 62

แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนครั้งที่ 1/2562

11 ก.พ. 62

รายละเอียดทรัพย์สิน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

30 ม.ค. 62

รายงาน NAV_LHSC 31 ธันวาคม 2561

02 ม.ค. 62

สิทธิในการเสนอเพิ่มวาระ

28 ธ.ค. 61

การเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2562

28 ธ.ค. 61

รายงาน NAV_LHSC 30 พฤศจิกายน 2561

30 พ.ย. 61

รายงาน NAV_LHSC 31 ตุลาคม 2561

28 พ.ย. 61

กำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน

14 พ.ย. 61

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)

14 พ.ย. 61

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)

14 พ.ย. 61

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (เพิ่มเติม)

30 ต.ค. 61

รายงาน NAV_LHSC 30 กันยายน 2561

12 ต.ค. 61

การนำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ LHSC ประจำปี 2561 ขึ้นเว็บไซต์ของกองทรัสต์

05 ต.ค. 61

กำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน (แก้ไข)

04 ต.ค. 61

กำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน

28 ก.ย. 61

รายงาน NAV_LHSC 31 สิงหาคม 2561

28 ก.ย. 61

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561

14 ก.ย. 61

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561

04 ก.ย. 61

แจ้งมติที่ประชุมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แอลเอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์(แก้ไข)

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของผู้จัดการกองทรัสต์เกี่ยวกับการทำธุรกรรมของกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยงโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561
30 ส.ค. 61

รายงาน NAV_LHSC 31 กรกฎาคม 2561

24 ส.ค. 61

แจ้งมติที่ประชุมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของผู้จัดการกองทรัสต์เกี่ยวกับการทำธุรกรรมของกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยงโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561
14 ส.ค. 61

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)

14 ส.ค. 61

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)

10 ส.ค. 61

รายละเอียดทรัพย์สิน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

03 ส.ค. 61

กำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน

26 ก.ค. 61

รายงาน NAV_LHSC 29 มิถุนายน 2561

29 มิ.ย. 61

รายงาน NAV_LHSC 31 พฤษภาคม 2561

04 มิ.ย. 61

กำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน

30 พ.ค. 61

รายงาน NAV_LHSC 30 เมษายน 2561

18 พ.ค. 61

แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 6/2561 เรื่องรายการเกี่ยวโยงกัน (แก้ไข2)

17 พ.ค. 61

แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 6/2561 เรื่องรายการเกี่ยวโยงกัน(แก้ไข)

17 พ.ค. 61

แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 6/2561 เรื่องรายการเกี่ยวโยงกัน

15 พ.ค. 61

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)

15 พ.ค. 61

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)

11 พ.ค. 61

การนำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561 ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท

30 เม.ย. 61

รายงาน NAV_LHSC 30 มีนาคม 2561

27 เม.ย. 61

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561

09 เม.ย. 61

การนำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2561 ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท

29 มี.ค. 61

กำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับประโยช์ตอบแทน

28 มี.ค. 61

รายงาน NAV_LHSC 28 กุมภาพันธ์ 2561

22 มี.ค. 61

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 (แก้ไข)

21 มี.ค. 61

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

02 มี.ค. 61

รายงาน NAV_LHSC 31 มกราคม 2561

26 ก.พ. 61

งบการเงินประจำปี 2560

14 ก.พ. 61

กำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน

09 ก.พ. 61

รายละเอียดทรัพย์สิน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

29 ธ.ค. 60

รายงาน NAV_LHSC 30 พฤศจิกายน 2560

30 พ.ย. 60

กำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน

30 พ.ย. 60

รายงาน NAV_LHSC 31 ตุลาคม 2560

13 พ.ย. 60

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)

13 พ.ย. 60

งบการเงินไตรมาส 3/2560

31 ต.ค. 60

รายงาน NAV as of 29 กันยายน 2560_LHSC

รายละเอียด
29 ก.ย. 60

รายงาน NAV as of 31 สิงหาคม 2560_LHSC

29 ก.ย. 60

กำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ (แก้ไข)

28 ก.ย. 60

กำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์

11 ส.ค. 60

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)

11 ส.ค. 60

งบการเงินไตรมาส 2/2560

09 ส.ค. 60

รายละเอียดทรัพย์สิน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

01 ส.ค. 60

กำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์

31 ก.ค. 60

รายงาน NAV as of 30 มิถุนายน 2560_LHSC

30 พ.ค. 60

กำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์

15 พ.ค. 60

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)

03 เม.ย. 60

กำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์

27 ก.พ. 60

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)

30 ม.ค. 60

รายงาน NAV as of 31 ธันวาคม 2559_LHSC

15 พ.ย. 59

รายงาน NAV as of 30 กัยยายน 2559_LHSC

15 ส.ค. 59

รายงาน NAV as of 30 มิถุนายน 2559_LHSC

19 พ.ค. 59

รายงาน NAV as of 31 มีนาคม 2559_LHSC แก้ไข

29 เม.ย. 59

รายงาน NAV as of 31 มีนาคม 2559_LHSC

16 ก.พ. 59

รายงาน NAV as of 30 ธันวาคม 2558_LHSC แก้ไข

28 ม.ค. 59

รายงาน NAV as of 30 ธันวาคม 2558_LHSC

02 พ.ย. 58

รายงาน NAV as of 30 กันยายน 2558_LHSC

29 ก.ค. 58

รายงาน NAV as of 30 มิถุนายน 2558_LHSC

30 เม.ย. 58

รายงาน NAV as of 31 มีนาคม 2558_LHSC

กกดก=ชเกกดก

ชี้แจงเหตุการณ์ความรุนแรงที่ Terminal 21 โคราช