โครงสร้างผู้ถือหน่วยทรัสต์


สัดส่วนผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ 17 อันดับแรก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น เปอร์เซ็นต์ (หุ้น)